Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Իրավական ակտեր - Տեխնիկական կանոնակարգեր, կարգեր, մեթոդիկաներ և կանոններ

Տեխնիկական կանոնակարգեր, կարգեր, մեթոդիկաներ ԵՎ կանոններ

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործող տեխնիկական կանոնակարգերի և կանոնների ցանկը որոնել www.arlis.am կայքում

 

 

Տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը

Որաշման համարը

Ամսաթիվը

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր

1.

էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

 961-Ն

12.07.2007

2.

«1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1922-Ն

23.11.2006

3.

«Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1939-Ն

23.11.2006

4.

«Էլեկտրակայանների և ջերմային ցանցերի ջերմաուժային սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

144-Ն

15.01.2009

5.

էլեկտրակայանքների պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքվածքին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

42-Ն

17.01.2008

6.

էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1605-Ն

27.12.2007

7.

էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1925-Ն

23.12.2004

8.

«Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1943-Ն

21.12.2006

9.

«Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ան­վտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի № 150-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

285-Ն

19.03.2015թ.

10.

Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

363-Ն

02.04.2009

11.

«Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1933-Ն

23.11.2006

12.

Էլեկտրաուժային տեղակայանքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

554-Ն

14.05.2009

13.

Հատուկ կայանքների էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

75-Ն

15.01.2009

14.

Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին ՄՄ ՏԿ 004/2011

О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011

 

768

16.08.2011

15.

Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին ՄՄ ՏԿ 010/2011

О безопасности машин и оборудования ТР ТС 032/2013

 

823

18.10.2011

16.

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը ՄՄ ՏԿ 020/2011

Электромагнитная совместимость технических средств ТР ТС 032/2013

879

09.12.2011

17

Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016

Об ограничении приминения опасных веществ в изделиях электротехники и падиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016

 

68

 

09.08.2016

Գազամատակարարման համակարգ

18.

Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

119-Ն

15.01.2009

19.

Կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքերի միացումները սահմանազատման կետին և ծխաօդատար ուղիներին` շահագործման մեջ գտնվող և նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերում. անվտանգության պահանջներե տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

784-Ն

05.05.2008

20.

«Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

2399-Ն

22.12.2005

21.

Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1438-Ն

08.11.2007

22.

Կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքերի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1458-Ն

07.09.2006

23.

Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1843-Ն

29.10.2004

24.

Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների անվտանգության մասին ՄՄ ՏԿ 016/2011

О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе ТР ТС 016/2011

875

09.12.2011

25.

Որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված ածխաջրածնային գազերին ներկայացվող պահանջներ ԵԱՏՄ ՏԿ 036/2016

Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их б качестве топлива ТР ЕАЭС 036/2016

 

68

 

09.08.2016

Ջերմամատակարարման համակարգ

26.

Շոգու մինչև 0.07 ՄՊա ճնշման շոգեկաթսաների, ջրի մինչև 388Կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի և անվտանգ շահագործման կանոններ՚ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

1083-Ն

25.09.2008

27.

Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին ՄՄ ՏԿ 032/2013

 

О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ТР ТС 032/2013

41

02.07.2013

Նավթ, նավթամթերք

28.

Մայրուղային նավթամթերատարերի տեխնիկական շահագործման կանոններ

 

503-Ն

12.04.2012

 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործող կարգերի ցանկ

 

Կարգի անվանումը

Համարը

Ամսաթիվը

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր

1.

Էներգետիկ փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի № 2200-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

1399-Ն

31.08.2006

2.

Էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին

313-Ն

26.05.1998

3.

Էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների պիտակավորման կարգը և պիտակի ձևը սահմանելու մասին

1492-Ն

17.12.2015

Գազամատակարարման համակարգ

4.

Գազի տնտեսությունում գազատարների և դրանց վրա գտնվող ինժեներական կառույցների անվտանգության գոտիների չափերն  ու դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին

787-Ն

16.07.2015

 

 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործող մեթոդիկաների ցանկ

 

Մեթոդիկայի անվանումը

Համարը

Ամսաթիվը

1.

Գազաբաշխիչ համակարգում ապօրինի սպառման դեպքերում սպառված բնական գազի ծավալի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին

574-Ն

04.06.2014

2.

Էլեկտրական  էներգիայի բաշխման  համակարգում էլեկտրական էներգիայի ապօրինի սպառման դեպքերում սպառված  էլեկտրական էներգիայի քանակի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին

1322-Ն

12.11.2015