Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

13.09.2017

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ Նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Էներգետիկայի վարչության էներգետիկ ենթակառուցվածքների բաժնի առաջատար մասնագետ

(ծածկագիր` 18-3.2-87)

 

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական ծրագրերի` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառին վերաբերող բաժինների մշակման աշխատանքները:

Մասնակցում է գազի, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի ռեսուրսների առաջնահերթ ու արդյունավետ օգտագործման խթանման տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարության ծրագրերի ու միջոցառումների մշակման աշխատանքներին:

Մասնակցում է ծրագրերի իրականացման մինչնախագծային փաստաթղթերի (տեխնիկատնտեսական զեկույցներ, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ և այլն) մշակման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն կամ էլեկտրատեխնիկա կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ)) կամ ավտոմատիկա և կառավարում մասնագիտությունների գծով կամ ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն կամ մեքենաշինության տեխնոլոգիա կամ գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում մասնագիտությամբ  բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազան երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • տվյալ պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի «2» ենթակետում նշված իրենց լիա­զո­րությունների հետ կապ­­ված իրավական ակ­տերի անհրաժեշտ իմա­ցություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրա­վիճակներում կողմ­նորո­շ­վելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղե­կատ­վության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամա­նակակից այլ տեխնի­կական միջոցներով աշ­խա­­տելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկ N 1, N 2)։

 

Մրցույթը կկայանա 18.10.2017թ. ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական շենք 3)։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 • դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակու­թյուն­ների տիրապետման տեսան­կյունից ներկայացվող պահանջ­ների բավարարումը հավաստող փաս­տաթղթերի` վկայա­կանի (ների), դիպլոմի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայու­թյան դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորա­կո­չային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին,
 • մեկ գունավոր լուսանկար` 3X4 չափսի,
 • անձնագրի պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով։

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր։

 • Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը  930-ից մինչեւ  1230-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի

        օրերից։

 

        ՀՀ քաղաքացիները  մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով։

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 20.09.2017թ.։

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև հարցաշարերին ծանո­թանալու համար կարող են դիմել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ (ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական շենք 3, հեռ. 011 52-63-21)։